simbolo del ki                        bamboo
 
                    Ki- Aikido  Genova     
home page

Esami di aikido: kyu

Aikido 5° Kyu
     Hitoriwaza
1. Udefuri waza
2. Udefuri choyaku waza
3. Tenkan waza
4. Sayu waza
5. Sayu Choyaku waza
6. Ushiro Ukemi waza
7. Zempo Kaiten waza
    
Kumiwaza
1. Ushiro Katatedori  Kokyunage
2.
Katatedori Ryotemochi Kokyunage
3.
Katatedori Tenkan Kokyunage
4. Katatedori Ikkyo irimi
5. Zagi Ryotedori Kokyunage irimi

Aikido 4° Kyu
     Hitoriwaza
1. Ikkyo waza
2. Zengo waza
3. Happo waza
4. Zenshin Koshin waza
5. Zenshin Koshin Choyaku waza
    
Kumiwaza
1. Katatedori Shihonage (ir/tk)
2. Yokomenuchi Shihonage (ir/tk)
3.
Katadori Ikkyo (irimi/tenkan)
4. Katatedori Ryotemochi Kokuynage (udemawashi)
5. Shomenuchi Koteoroshi
6.
Muna tsuki Koteoroshi


Aikido 3° Kyu
    Hitoriwaza
1. Nikkyo waza
2. Koteoroshi waza
3. Sankyo waza
4. Funakogi waza
5. Ushirotori waza
    
Kumiwaza
1. Katadori Nikyo (irimi/tenkan)
2. Ushiro Katatedori Makikaeshi
3. Ryotedori Kokyunage (liberarsi dalla presa)
4.
Katatedori Kokyunage irimi
5.
Munatsuki Ikkyo
6. Munatsuki Zemponage
7.
Yokomenuchi Kokyunage
8.
Shomenuchi Kokyunage
9. Ushirotekubidori Kokyunage (Uragaeshi)
10. Ushirotekubidori Zemponage
11.
Ushirodori Kokyunage

Aikido 2° Kyu
    Hitoriwaza
1. Kaho Tekubi Kosa waza
2. Joho Tekubi Kosa waza
3. Ushiro Tekubidori zenshin waza
4. Ushiro Tekubidori koshin waza
    
Kumiwaza
1. Katadori Sankyo (irimi/tenkan)
2. Ushiro Katatedori Kirigaeshi
3. Ryotedori Tenchinage (irimi/tenkan)
4. Ryotedori Kokyunage

5. Ushiro Tekubidori Ikkyo
6. Ushiro Tekubidori Koteoroshi
7. Ushiro Tekubidori Kubijime Sankyo (ent. i lati)

8. Katatedori Ryotemochi Kokyunage (irimi/tenkan)
9. Shomenuchi Ikkyo (irimi/tenkan)
10. Yokomenuchi Zemponage
11. Zagi Ryotedori Kokyunage (3 tecniche)


Aikido 1° Kyu
     Hitoriwaza
1. Shikko
    
Kumiwaza
1. Katadori Yonkyo (irimi/tenkan)
2. Yokomenuchi Koteoroshi (irimi/tenkan)
3. Shomenuchi Zemponage
4. Katatedori Kaitennage (irimi/tenkan)
5. Munatsuki Kaitennage
6. Katatedori Ryotemochi Zemponage (3 forme)
7. Ryotedori Zemponage (3 forme)
8. Ushiro Ryokatadori Kokyunage (3 forme)
9. Zagi Handachi Shomenuchi Kokyunage
10. Zagi Handachi Munatsuki Koteoroshi
11. Zagi Handachi Yokomenuchi Zemponage
samurai