simbolo del ki                        bamboo
 
                    Ki- Aikido  Genova     
home page

Esami di aikido: dan
SHODAN - 1° DAN (dopo minimo 8 mesi di Shoden)

Katatedori (6 tecniche)
Katatedori Ryotemochi (6 tecniche)
Yokomenuchi (6 tecniche)
Ushirodori (6 tecniche, incluso Ushirotekubidori Kubishime)
Suwariwaza (6 tecniche)
Tsuzukiwaza:
     21 (Tantodori 1°)
     25 (Jo °1, candidato usa il Jo)
     27 (Happo Giri con partner)
     Sanningake (3 persone)

Ki CHUDEN ** come SHODEN

NIDAN - 2° DAN (dopo minimo 1 anno dopo Chuden)

Ryotedori (6 tecniche)
Shomenuchi (6 tecniche)
Mune Tsuki (6 tecniche)
Zagi Handachi (6 tecniche)
Tzuzukiwaza
15.
Ushiro Ryokatadori
22. Tantodori 2°
23  Bokkendori
26  jo + bokken 2°, candidato usa il jo
28  bokken + bokken (2° kata con partner)
Yoningake (4 persone)


Ki JODEN **  come SHODEN

SANDAN - 3° DAN (dopo minimo 2 anni dopo Joden)


Tsuzukiwaza
5.  Ryokatadori
9.  Tsuki - Keri
13. Katatedori Ryotemochi
18. Yokomenuchi
19. Tsuki
24. Jodori
25 Jo +  Bokken 1° candidato usa il bokken
26
Jo +  Bokken 2° candidato usa il bokken
Taninzugake

Ki OKUDEN: come SHODEN

YONDAN - 4° DAN (dopo minimo 2 anni dopo Okuden)

Tutte Hitoriwaza
17 Katadori Menuchi
20 Jonage
29 Kumi tachi 1°
30 Kumi tachi 2° - Shinken

samurai